O SPTO
Základní ustanovení

Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýrských oddílů, které se zabývají tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. Každý pionýrský tábornický oddíl (PTO) je řádně zaregistrovaným oddílem organizace Pionýr se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, včetně oblasti hospodaření.

Pionýrské tábornické oddíly sdružují děti, mládež a jejich starší přátele, kteří mají rádi přírodu, chtějí ji poznávat, chránit a naučit se v ní žít, kteří mají rádi svou vlast a chtějí jí být prospěšní. Tyto zájmy hodlají uskutečňovat v kruhu přátel v tábornickém oddíle. Přitom využívají romantiky táborových ohňů a pobytu v přírodě vůbec, setkávají se na letních a zimních táborech, na družinových i oddílových schůzkách a výpravách. Při své pionýrské činnosti vycházejí tábornické oddíly z dobrých tradic a zkušeností i jiných organizací dětí a mládeže, jako Liga lesní moudrosti, Junák, Zálesák, hnutí Brontosaura a další; využívají i zkušeností lidí, kteří v přírodě žili nebo žijí - indiánů, afrických domorodců, lovců, zálesáků, zlatokopů, trampů, ale i myslivců, lesníků a rybářů; čerpají z historie našich národů - života starých Slovanů, ctností doby rytířské, národní hrdosti doby husitské i dalších období. Ve své činnosti mají členové tábornických oddílů zájem poznávat i výsledky vědy a techniky, aby mohli nabytých znalostí a dovedností využívat ve prospěch společnosti, ve které žijí.


Obsah a formy činnosti

SPTO
Základní formou činnosti Sdružení PTO je pořádání a společné setkávání na akcích a soutěžích, ve kterých se oddíly mohou vzájemně poměřovat a kde si mohou vyměňovat zkušenosti. Nosná témata jsou především v turisticko-tábornické oblasti. SPTO pořádá celoroční soutěž oddílů PTO Zelená liga.

PTO
Těžištěm výchovné práce v oddílech je tábornická činnost, které jsou přizpůsobeny formy, metody i organizace veškeré práce oddílu tak, aby odpovídaly požadavkům všestranné výchovy a potřebám členů, jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Tábornická činnost kromě získávání speciálních znalostí a dovedností pomáhá objevovat schopnosti členů a rozvíjet je správným směrem, spojovat zájmy jednotlivce a kolektivu. Dále rozvíjí fyzickou zdatnost, kulturní zájmy i tvořivý přístup k práci.
Oddíly pracují podle celoročního plánu na základě výchovného systému, který má dlouhodobé navazující stupně. Pro svou činnost využívají družinové a oddílové schůzky, výlety a výpravy, soutěže, závody a další akce. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor.


Zelená liga

Celoroční soutěž oddílů SPTO Brno nese název Zelená liga. Na jednotlivých akcích se oddíly utkávají v nejrůznějších disciplínách, od uzlování, šifrování přes orientační běh až po všestrannou prověrku tábornických dovedností na Setonově závodě. Na konci roku sedmička nejlepších oddílů získá právo nosit čestné nášivky a jejich náčelníci zasednou ve Štábu SPTO, který řídí činnost celého sdružení.